De jaarlijkse eindejaarbijeenkomst van het DPC werd dit jaar op 27 november wederom gehouden op de Vencocampus in Eersel. Onder goede belangstelling werd aandacht besteed aan de vooruitgang.

Met een korte terugblik op het jaar 2013 en een hartelijk welkom tot de aanwezigen opende DPC voorzitter Jan Wolleswinkel de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst van het DPC. Het jaar 2013 was een jaar van vooruitgang in de international activiteiten van de club, maar ook het jaar waarin afscheid werd genomen van Jos Ramekers als voorzitter van het DPC. Het bestuur van de stichting heeft inmiddels Jan Wolleswinkel als diens opvolger benoemd. Hij mocht die rol als waarnemend voorzitter al vervullen tijdens het Nationaal Pluimvee Congres, waar een zeer plezierige ontmoeting plaats vond met de staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma. Zij vond het congres zeer stimulerend en het DPC kreeg daarmee de erkenning van het ministerie van Economische zaken als een goed aanspreekpunt voor pluimveeaangelegenheden. Die rol is volgens Jan Wolleswinkel van grote betekenis nu het productschap als zodanig aan het afbouwen is. De groei is er niet uit. Het aantal leden van het DPC blijft toenemen. Piet Simons heeft er volgens de voorzitter weer drie nieuwe bedrijven geworven die het goede werk van het DPC willen ondersteunen. Goed nieuws is er ook te vertellen over de samenwerking met de VIV. Het DPC zal volgend jaar tijdens de beurs in Utrecht present zijn met een eigen stand waar buitenlandse bezoekers ontvangen en voorgelicht kunnen worden.

De deelname van enkele DPC leden aan de economische missie naar Indonesië (waar ook Premier Rutte bij aanwezig was) heeft geen windeieren opgeleverd, zo zei Wolleswinkel. Indonesië maakt een geweldige economische ontwikkeling door (6% groei) en de bevolking uit dat door een toenemende vraag naar pluimvee producten. Daardoor liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven om Indonesische pluimveeondernemingen te helpen bij het innoveren van hun houderij- en verwerkingssystemen.

Expertise Centre van start
In het kader van de vooruitgang in de pluimveehouderij is de oprichting van het Poultry Expertise Centre (PEC) van grote betekenis. Ruud Zanders, Lector gezonde pluimveehouderij bij het PEC zette in zijn inleiding “U…en een Gezonde Pluimveehouderij” uiteen dat het PEC een samenwerkingsverband is van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector. Binnen het Centre, wat gevestigd is in Barneveld, wordt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven gebundeld en benut voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector (nationaal en internationaal), maar ook voor, na- en bijscholing. Het wil een internationaal kennis- en trainingscentrum zijn van en voor de pluimveesector, waarbij in gezamenlijkheid wordt ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven. Het initiatief voor de vorming van het Poultry Expertise Centre is afkomstig van de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en de Aeres Groep, waar onder meer het Groenhorst Barneveld en PTC+ toe behoren. Inmiddels is volgens Zanders een aantal projecten opgestart om de opleidingen binnen het PEC vorm te geven. Er is reeds begonnen met de realisatie van een trainingscentrum en de bouw van een speciale pluimveestal voor een breed publiek. Daarin krijgen de dilemma’s dierwelzijn vs volksgezondheid vs milieu grote aandacht. De ontwikkeling van de landelijke pluimveeopleiding op mbo en hbo niveau is in volle gang. In dit verband wordt een hechte samenwerking met de veelteelt afdeling van het CAH Vilentum in Dronten/Almere nagestreefd. Daarbij wordt een verhoging van de hbo- pluimveeopleiding beoogt. Zanders besloot zijn uiteenzetting met te stellen dat het zijn doel als lector is om de groeibriljanten van deze opleiding een sterke basis kennis mee te geven en voor de sector te behouden. Hij riep de leden van het DPC op om mee te denken en helpen aan het ontwikkelen van een zo goed mogelijke opleiding voor pluimveemensen in binnen- en buitenland. Die opleiding kan zowel op het centrum als via moderne communicatiemiddelen mondiaal worden overgedragen. ,,Want kennisoverdracht over pluimveehouderij is wereldwijd in toenemende mate een aandachtspunt.”

Plannen voor 2014
Na Ruud Zanders kreeg Cees Cornelissen de gelegenheid om de plannen voor 2014 uiteen te zetten. Hij melde dat de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari wederom in Utrecht wordt gehouden, op 12 maart een marktcafé bij VDL in Eindhoven plaatsvindt, op 25 juni is de jaarlijks BBQ in Barneveld, op 17 september weer een bedrijfsbezoek (wie meldt zich aan?) en op 19 november is de eindejaarsbijeenkomst weer op de Campus bij Vencomatic in Eersel. Cees benadrukte dat de VIV een van de hoogtepunten van 2014 zal zijn en dat het DPC naast een eigen stand ook een cocktailparty voor leden en buitenlandse gasten organiseert op 20 mei. Die buitenlandse gasten komen uit de focuslanden ( Rusland, China, Mexico, India, Indonesië en Saudi Arabië) waarvoor tijdens en rondom de beurs een goed programma zal worden samengesteld. Leden van het DPC worden gevraagd mee te denken over het programma en mensen uit die focuslanden voor te dragen om te worden uitgenodigd voor dit treffen. Na het formele programma werd tijdens het nuttigen van drankjes en hapjes volop gebruikgemaakt van het uitwisselen van informatie. Deze netwerk gelegenheid bleek opnieuw een goede afsluiting van weer een geslaagde DPC bijeenkomst.

Tijdens een bijeenkomst van de pluimvee experts van de PUM (Netherlands Senior Experts) is het eerste exemplaar van het boek “Poultry Signals” uitgereikt aan de heer G. Koeslag, coördinator Pluimvee bij de PUM.  De bijeenkomst was georganiseerd bij een van de deelnemers van Dutch Poultry Centre,  Schothorst Reseach in Lelystad.
De directeur onderzoek van de Schothorst, dr. Ir. Van der Aar,  overhandigde de nieuwe uitgave aan de PUM. Alle pluimvee experts kregen vervolgens een exemplaar. Bovendien kunnen de experts, als ze op missie gaan, een exemplaar meekrijgen voor het te adviseren bedrijf.
Het boek “Broiler Signals” is ontwikkeld met steun van Dutch Poultry Centre en een aantal deelnemers.  De praktische inhoud is gericht op verschillende condities waaronder internationaal de vleeskuikens worden gehouden en ondersteunt daarom, volgens de aanwezigen, hun werk op een uitstekende wijze.

bij de foto: Rechts dr. ir. Van der Aar, links dhr G. Koeslag

Van 18 tot 22 november jl. bezocht een grote handelsmissie onder leiding van minister-president Mark Rutte Indonesië. Met hem reisden Jan Wolleswinkel overhandigt het nieuwe boek “Broiler signals” aan Dr. Arief Daryanto van Bogor Universityook de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma mee. Deze laatste mag zich in het buitenland minister van Landbouw noemen. In deze grootste handelsmissie naar Indonesië ooit reisden 15 topmensen van multinationals en meer dan 100 vertegenwoordigers van andere bedrijven mee. Het accent voor deelname lag op een aantal sectoren waar Nederland sterk in is en waaruit intensivering van handelscontacten mogelijk moet zijn. Zo waren er delegaties met deskundigheid op het gebied van water, luchtvaart en gezondheidszorg. Uit de topsectoren waren verder vertegenwoordigers vanuit Tuinbouw en Agri en Food aanwezig. Het ministerie van Economische zaken vroeg aan DPC om namens de Nederlandse Pluimveeindustrie bij deze laatste categorie aan te sluiten. Voorzitter Jan Wolleswinkel en secretaris/penningmeester Elze de Jong  hebben hier gevolg aan gegeven en zijn samen met enkele andere leden van DPC , die zich zelf aangemeld hadden, meegereisd.

Op donderdag 31 oktober 2013 heeft het bestuur van DPC een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de “decision makers” van de leden waren uitgenodigd.

Ruim 40 aanwezigen gaven gehoor aan deze uitnodiging. De bijeenkomst vond plaats op het Landgoed Avegoor In Ellecom. In deze bosrijke omgeving heette voorzitter Jan Wolleswinkel iedereen van harte welkom.

“Samen is meer dan alleen.” Met dit motto benadrukte hij nog een keer het belang van Dutch Poultry Centre. Gezamenlijk optreden in binnen- en buitenland is voor de aangesloten bedrijven van wezenlijk belang.

Om te benadrukken hoe het in een sector (keten) kan gaan is de heer Henny Swinkels, Director Corperate Affairs van de VanDrieGroup, bereid gevonden om zijn ervaringen in de internationale kalversector met ons te delen.

Henny Swinkels gaf vervolgens een inzicht in de historie van de kalverensector, een relatief jonge sector.  In 1948 eiste de vrouwenbeweging in Nederland meer vlees, iets dat in deze huidige tijd wel anders is. In 1958 heeft  onder dr. S.L. Mansholt een ingrijpende modernisering van de landbouw plaatsgevonden,  met als gevolg een geweldige toename van de productie.

Ook de melkveestapel groeide explosief. Om melk te kunnen geven moet een koe één keer per jaar kalven en in 1960 werd het “kalf” een belangrijk bijproduct van de melksector.

Er was een grote onbalans op het gebied van huisvesting, gezondheid en dierenwelzijn. In de tachtiger en negentiger jaren kwam er steeds roep naar een gezondere sector.

De oprichting van de Stichting Kwaliteitsgarantie Kalversector bracht een grote verandering teweeg. Een diervriendelijk manier van huisvesting, een verantwoorde voedingswijze en aandacht voor het welzijn stonden voorop.

Jan van Drie, de oprichter van de VanDrieGroup, was een voorloper in deze sector. Inmiddels is dit 100 % familiebedrijf uitgegroeid tot de wereld marktleider op dit gebied. De jaarlijkse omzet bedraagt 2,5 miljard euro. Hiervan wordt 95 % geëxporteerd. De VanDrieGroup voorziet voor 28 % in de Europese behoefte. De groep is groot in kalfsvlees, melkpoeder en kalfsleer. In Nederland heeft de groep ruim 80 % van de markt in handen. Naast de productie van kalveren heeft de groep eigen voedingsfabrieken, slachterijen etc. Onder diverse merknamen wordt vlees geproduceerd met hun eigen kenmerken.

Optimale gezondheid en optimale huisvesting staan hoog in het vaandel.

Op 10 januari 2009 kreeg de VanDrieGroup het “Beter Leven Kenmerk” van de Dierenbescherming voor de gehele keten.  Met trots vertelt Henny Swinkels dat er nauwelijks negatieve publiciteit is over deze sector.

Aan de hand van een film liet Henny Swinkels deze ontwikkelingen nog een keer zien. De film gaf een duidelijk en indrukwekkend beeld van de de VanDrieGroup en al haar activiteiten.

Op een vraag uit de zaal wat de pluimveesector zou kunnen leren van de kalverensector antwoordde Swinkels dat hij van harte de woorden van de voorzitter onderschrijft: “Samen is meer dan één “.  Een veel gemaakte fout in de andere sectoren is volgens Swinkels dat er teveel inkoopgericht wordt gehandeld. Bij de VanDrieGroup is dat juist verkoopgericht en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Jan Wolleswinkel bedankte Henny Swinkels voor zijn leerzame en interessante kijk in de kalverensector.

De bijeenkomst werd besloten met een diner. Tijdens het diner hebben de bestuursleden van DPC hun oren te luisteren gelegd bij de leden en werden ideeën en suggesties  besproken.

Geconcludeerd kan worden dat deze bijeenkomst heel positief en leerzaam is geweest. 

 

 

    

In de bestuursvergadering van oktober jl. heeft het bestuur de heer Jan Wolleswinkel benoemd tot voorzitter.  De heer Wolleswinkel maakt al sinds 1 juni 2007 deel uit van het bestuur.  Hij heeft ruime ervaring in de pluimveesector, o.a. als voorzitter van de NOP en als vicevoorzitter van het Productschap. Deze functie heeft hij vorig jaar beëindigd en dat biedt hem de ruimte om zich volop in te zetten voor de Nederlandse pluimvee industrie.

© 2020 Dutch Poultry Centre